Istorijat UHTS Udruženja za hemostazu i trombozu Srbije

 

Ideja da se interdisciplinarno poveže i organizuje delovanje stručnjaka koji se bave problemima hemostaze i tromboze, koju su osmislili i pokrenuli ugledni i u međunarodnim okvirima priznati i cenjeni lekari u ovoj oblasti, prim. dr Radmila Baklaja i prof. dr Džemal Rezaković, ostvarena je 20. oktobra 1977. godine u Sarajevu. Toga dana je uz prisustvo brojnih stručnjaka različitih specijalističkih usmerenja, angažovanih na problemima hemostaze i tromboze iz svih značajnih medicinskih centara bivše Jugoslavije-Beograda, Sarajeva, Zagreba, Ljubljane, Skoplja, Novog Sada, Prištine i Zrenjanina, održana osnivačka skupština Sekcije za hemostazu i trombozu, kao samostalnog organizacijskog dela Udruženja hematologa i transfuziologa Jugoslavije, i I Stručni sastanak novoformirane Sekcije.

Za prvog predsednika Jugoslovenske sekcije za hemostazu i trombozu izabran je akad. prof. dr Stanoje Stefanović, a za prvog generalnog sekretara prim. dr Radmila Baklaja. Za potpredsednike Sekcije izabrani su: prof. dr B. Acceto (Ljubljana), prof. dr Dž. Rezaković (Sarajevo), prof. dr G. Šaćiri (Priština), doc. dr A. Lučić (Novi Sad), doc. dr I. Dejanov (Skopje) i dr P. Ficović (Zagreb), a za članove odbora Sekcije: prof. dr D. Adamov (Beograd), dr J. Kezić (Beograd), prof. dr S. Bošković (Sarajevo), prof. dr V. Luetić (Zagreb), prof. dr L. Pirnat (Sarajevo), doc. dr E. Gebauer (Novi Sad), prim. dr M. Rajić (Zrenjanin), asis. dr N. Simova (Skoplje), dr D. Andolšek (Ljubljana), dr M. Belegu (Priština), dr N. Imeri (Priština), prof. dr A. Lazarov (Skoplje), dr D. Grgičević (Zagreb) i dr M. Stegnar (Ljubljana).

Zahvaljujući izuzetnom entuzijazmu i velikom stručnom angažmanu prim. dr Radmile Baklaje, oktobra meseca 1979. godine održan je u Beogradu veoma sadržajan i po svojim stručnim dometima visoko ocenjen II Stručni sastanak Jugoslovenske sekcije za hemostazu i trombozu. Naredni III Stručni sastanak održan je oktobra meseca 1981. godine u Sarajevu, a IV Stručni sastanak održan je tri godine kasnije, 1984. godine u Skoplju, kao posebno organizovani simpozijum u okviru VIII Hematološko-transfuzioloških dana Udruženja hematologa i transfuziologa Jugoslavije.

Na skupštini održanoj u Skoplju predsedavanje Sekcijom je od doc. dr Ivana Dejanova preuzeo prof. dr Aleksandar Lučić, sa obavezom da sledeći stručni sastanak organizuje u Novom Sadu.

V Jugoslovenski simpozijum o hemostazi i trombozi sa međunarodnim učešćem održan je u Novom Sadu od 22. do 24. aprila 1987. godine. Na ovom simpozijumu je učestvovalo preko 190 učesnika različitih profila, a saopšteno je ukupno 82 naučna ili stručna rada. Po pozivu uvodna predavanja iz najaktuelnije problematike svojih istraživačkih projekata održali su istaknuti stručnjaci u oblasti hemostaze i tromboze: prof. dr H. K. Breddin (Frankfurt/Main), dr Milica Brozović (London), prof. dr K. Rak (Debrecen), prof. dr J. I. Iriarte (Bilbao), dr M. B. Donati (Milano) i prof. dr H. Vinazzer (Linz).

Posle simpozijuma u Novom Sadu predsedavanje sekcijom je preuzeo prof. dr Dušan Keber (Ljubljana), te je i naredni VI Simpozijum Jugoslovenske sekcije za hemostazu i trombozu održan maja meseca 1990. godine u Ljubljani, neposredno uoči Mediteranskog kongresa o trombozi i hemostazi koji je te godine po prvi put održan u tadašnjoj zajedničkoj državi Jugoslaviji, takođe u Ljubljani.

Dramatični raspad naše do tada zajedničke države tokom 90-tih godina poremetio je iz osnova i životne i radne uslove i naše prirodno okruženje, pa naravno i delovanje dotadašnjih stručnih udruženja. No i u takvim stravičnim i tragičnim okolnostima, svi oni koji su na zaostalim delovima nekadašnje zajedničke države i dalje živeli sa uverenjem da je potreba saradnje u oblasti hemostaze i tromboze i dalje prioritet koji nema alternative, okupili su se 12. decembra 1997. godine u Beogradu na stručnom sastanku posvećenom hemostazi i trombozi i doneli odluku o osnivanju Udruženja za hemostazu i trombozu Jugoslavije. Za prvog predsednika novog udruženja izabran je prof. dr Aleksandar Lučić.  Na narednoj skupštini Udruženja mesto predsedavajućeg je preuzeo prof. dr Ivo Elezović, a od 2003. godine predsednica Udruženja je prim mr sc. med. dr Danijela Miković. I konačno, 4. decembra 2008. godine na skupštini Udruženja održanoj u Beogradu osnovano je Udruženje za hemostazu i trombozu Srbije. Za prvu predsednicu ove nove i sasvim izvesno dugoročne stručne asocijacije izabrana je ponovo prim mr sc. med. dr Danijela Miković, koja je uz izuzetni angažman sa uspehom sprovela komplikovanu poslednju tranzicionu transformaciju Udruženja koje sada ispunjava sve zakonske uslove za normalno delovanje na prostoru države u kojoj je stvoreno i koje predstavlja i na nacionalnim i na međunarodnom nivou.

Treba istaći da je prisustvo i učešće u radu novostvorenog udruženja određenog broja stručnjaka za hemostazu i trombozu sa prostora Srbije, koji su vrlo aktivno učestvovali i u stvaranju i u programskim, sadržajnim i operativnim aktivnostima Jugoslovenske sekcije za hemostazu i trombozu od 1977. godine pa sve do 1990. godine, dobrim delom omogućilo i održavanje kontinuiteta organizovanog delovanja posebne interdisciplinarne asocijacije za hemostazu i trombozu na prostorima najpre zajedničke države Srbije i Crne Gore, a danas samo na prostiru države Srbije. I najzad, kao što je Udruženje za hemostazu i trombozu Jugoslavije sa puno razloga baštinilo tradiciju delovanja Jugoslovenske sekcije za hemostazu i trombozu, tako i sadašnje Udruženje za hemostazu i trombozu Srbije baštini tradiciju i u sadržajnom smislu nastavlja delovanje našeg prethodnog Udruženje za hemostazu i trombozu Jugoslavije.

Prof. Aleksandar Lučić